Vishal Parekh's picture
Vishal
Parekh
Director
Verizon